"Otevři zahradu rajskou.“ Benediktini v srdci Evropy 800 – 1300 Doporučený

  • pondělí, lis 10 2014
  • Napsal(a)  Ivana Haslingerová
"Otevři zahradu rajskou.“ Benediktini v srdci Evropy 800 – 1300 archiv Národní galerie v Praze

Kláštery pro nás zachránily antickou kulturu. Vedle Bible a legend o křesťanských mučednících v době císařské tyranie položily šířením vzdělanosti základy současné Evropě. Je proto skvělým počinem Národní galerie, že uspořádala výstavu "Otevři zahradu rajskou.“ Benediktini v srdci Evropy 800 – 1300,kde dramatické období zániku a přeměny antického světa, zápasu pohanství s křesťanstvím a zrodu středověkých států nahlížejí autoři optikou benediktinského řádu. Prosba „Otevři zahradu rajskou“ je totiž převzata z modlitby slavného Sugera, opata benediktinského kláštera Saint Denis u Paříže.

 Národní galerie v Praze ve spolupráci s Akademií věd České republiky a Univerzitou Karlovou v Praze za podpory Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, Národního muzea a Správy Pražského hradu pořádá ve Valdštejnské jízdárně výstavu "Otevři zahradu rajskou.“ Benediktini v srdci Evropy 800 – 1300. Nad výstavou převzali čestnou záštitu: Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český, Józef Kowalczyk, arcibiskup metropolita hnězdenský a primas polský, Daniel Herman, ministr kultury České republiky, Grażyna Bernatowicz, velvyslankyně Polské republiky, Arndt Freytag Freiherr von Loringhoven, velvyslanec Spolkové republiky Německo a Ferdinand Trauttmansdorff,  velvyslanec Rakouské republiky. Prosba „Otevři zahradu rajskou“ je převzata z modlitby slavného Sugera, opata kláštera Saint Denis u Paříže.

Pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka výstavu komentuje slovy:  „Naše část Evropy je součástí světadílu, který byl nazván Evropou prvního tisíciletí, Evropou mnichů. Realizované heslo Ora et labora (Modli se a pracuj) dává povstat klášterům, které se stávají modelem pro kamennou architekturu a výstavbu zdejších měst s celou infrastrukturou - chrám, obydlí, hotel, nemocnice, umělecké dílny, řemeslné dílny, škola. Nebyly to však jen školy, které by učily číst a psát a vychovávaly humanitní (nepraktickou) inteligenci, ale učily také řemeslům, péči o druhé a novým formám zemědělství. Byly to tyto kláštery, které zachránily antickou kulturu. Vedle Bible a legend o křesťanských mučednících v době císařské tyranie položily základy Evropě druhého tisíciletí.“

Prosba „Otevři zahradu rajskou“ je převzata z modlitby slavného Sugera, opata kláštera Saint Denis u Paříže. Národní galerie v Praze zve jejím prostřednictvím k návštěvě jedinečné výstavy raně středověkého umění. Dosud nikdy se u nás nepodařilo shromáždit vybraná díla dané epochy v takovémto počtu a především v takovéto kvalitě. Na dvě stě padesát exponátů svezených z celého Česka a ze šesti dalších zemí dokumentuje materiální a duchovní kulturu střední Evropy počínaje epochou vlády Karla Velikého přes období otonské a románské až na práh vrcholné gotiky. Mezi vystavenými předměty lze nalézt vzácná uměleckořemeslná díla i bohatě iluminované rukopisy, monumentální kamenné a dřevěné sochy, mince, listiny, ale rovněž ojediněle dochované předměty denní potřeby jako jsou psací potřeby, nádobí či součásti oděvu. „Doufáme, že za těmito přímými otisky života návštěvník zaznamená významné stopy myšlení a hledání orientace ve složitém a nepřehledném světě – tedy stopy snah, které lidskou společnost doprovázejí po celou dobu její existence,“ říká jeden z tvůrců výstavy, Petr Sommer z pražského Centra medievistických studií.

Dramatické období zániku a přeměny antického světa, zápasu pohanství s křesťanstvím a zrodu středověkých států nahlížejí autoři výstavy optikou benediktinského řádu. Benediktini se totiž již v raném středověku stali významným společenským činitelem, organizovali misie, stáli u počátků státní organizace společnosti a také pomáhali vzniku kultury, kterou chápeme jako společnou vazbu států tvořících minulost i současnost Evropy. Do jejích základů tito řeholníci pomáhali vložit také podstatné prvky Evropy antické a židovské. Proto tvoří jádro výstavy virtuální komplex středověkého kláštera, jejž středověk chápal jako zhmotnělý odraz rajské zahrady. V jeho kontextu jsou představeny nejvzácnější exponáty, např. první dochovaný zápis Řehole Benediktovy z 9. století, zapůjčený z knihovny švýcarského kláštera Sankt Gallen. Umělecké mistrovství anonymních středověkých tvůrců dokumentují mimo jiné soubory předmětů spojených s kultem světců Vojtěcha, Wolfganga a Ludmily. Mezi nejpůsobivější exponáty náleží bohatě zdobené antependium z kláštera Rupertsbergu na Rýně (Brusel, Musées Royaux d´Art et Histoire) či zlacené procesní kříže a drahocenné liturgické náčiní. Některé předměty opustily u příležitosti pražské výstavy klášterní pokladnice vůbec poprvé. „Podařilo se nám do Prahy přivézt poklady, které se jinak vůbec nepůjčují, například zlatý kalich z kláštera v Tyńci u Krakova, nejstarší svého druhu v Polsku,“ připomíná hlavní kurátor výstavy Vít Vlnas.

S ohledem na konzervátorské požadavky budou moci být některé exponáty, zejména nejcennější iluminované rukopisy, vystaveny v originálech pouze po omezenou dobu. Nejslavnější z českých románských manuskriptů, Kodex vyšehradský, vystaví Národní knihovna ČR ve svých prostorách v Klementinu na jediný den. Na výstavě ve Valdštejnské jízdárně tuto jedinečnou památku zastoupí její nově vytvořená dokonalá technologická kopie. 

K výstavě vychází pětisetstránkový katalog v české verzi s anglickým překladem, do nějž svými texty pšispělo více než padesát českých a zahraničních odborníků.

Výstava potrvá do 15. března 2015. Hlavní kurátor: Vít Vlnas, Kurátor: Jan Klípa, Koncepce a výběr exponátů: Milena Bravermanová, Dušan Foltýn, Jan Klípa, Viktor Kubík, Petr Kubín, Jiří Kuthan, Pavlína Mašková, Aleš Mudra, Michaela Ottová, Petra Oulíková, Michal Patrný, Petr Sommer, Vít Vlnas, Josef Žemlička, Grafické řešení: Jana Vahalíková, Architektonické řešení: Architektonický atelier SGLProjekt, Jiří Javůrek, Silvie Bednaříková "Otevři zahradu rajskou" benediktini v srdci Evropy 800-1300 

Národní galerie v Praze připravila v rámci benediktinské výstavy pro návštěvníky také speciální kombinovanou vstupenku v hodnotě 230 Kč, která opravňuje ke vstupu i do stálé expozice středověkého umění v Čechách a ve střední Evropě v klášteře sv. Anežky České.

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ:

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST NA OBJEDNÁVKU
Info a rezervace na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 221 879 216, 217
Otevři zahradu rajskou aneb tvrdý život v mnišském rouchu I. - program s pracovním listem pro I. a II. stupeň ZŠ  a pro SŠ

Cena: 750 Kč / skupina do 20 osob / Doba trvání: cca 90 min.
Místo setkání: u pokladny ve Valdštejnské jízdárně

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA PRO PEDAGOGY

4.12. v 16:30          Vít Vlnas, kurátor výstavy
Rezervace nutná: e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 221 879 216, 217
Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny ve Valdštejnské jízdárně

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
vždy v sobotu v 15:00

6. 12., 31. 1., 21. 2., 7. 3., 14. 3.

Cena: základní 150 Kč, snížená 80 Kč (zahrnuje vstupné i výklad)
Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KURÁTORŮ VÝSTAVY
vždy ve čtvrtek v 16:30

13. 11. (Jan Klípa), 20. 11. (Vít Vlnas), 11. 12. (Vít Vlnas)

Cena: základní 150 Kč, snížená 80 Kč (zahrnuje vstupné i výklad)  
Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny ve Valdštejnské jízdárně

PŘEDNÁŠKY ODBORNÍKŮ S DATAPROJEKCÍ
vždy ve čtvrtek v 16:30

27. 11.           Benediktinské kláštery – svědkové zrodu českého, polského a uherského státu (Dušan Foltýn)

18. 12.           Tisíc let působení benediktinů v českých zemích (Dušan Foltýn)

8. 1.             Založil břevnovský klášter opravdu sv. Vojtěch? (Petr Kubín)

15.1.           Počátky nejstarších benediktinských opatství v Čechách, Polsku a Uhrách očima středověké klášterní tradice (Petr Kubín)

22. 1.           Léčivé rostliny ve středověkých klášterních zahradách (Jarmila Skružná)

29.1.            Sázava a nejstarší české kláštery (Petr Sommer)

5.2.              Svatý Vintíř aneb cesta německého šlechtice ze šumavské poustevny
do českého nebe (Petr Kubín)

12.2.           Sv. Prokop mezi fikcí a realitou (Petr Kubín)

19. 2.           Sanktgallenský plán a zrod středověkého benediktinského kláštera (Petr Sommer)

26.2.           Textilie z benediktinského prostředí (Milena Bravermanová)

Cena: základní 90 Kč, snížená 60 Kč (zahrnuje vstupné i program)
Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny ve Valdštejnské jízdárně  
Místo konání: ateliér ve Valdštejnské jízdárně

EXKURZE

5. 3. 16:00 hodin
Exkurze do býv. kostela sv. Vavřince na Újezdě, majetku svatojiřských benediktinek (Ondřej Faktor)

Rezervace nutná: e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 221 879 216, 217
Cena: základní 90 Kč, snížená 60 Kč / Doba trvání: cca 60 min.
Místo setkání: u vchodu do býv. kostela sv. Vavřince, Hellichova 18/553, Praha 1 – Malá Strana

DÍLNY PRO DĚTI A RODIČE

vždy v sobotu 10:30 a 14:30

29.11. Kámen ke kameni

20.12. Až oči přecházejí

24.1.  Jak zachytit slovo aneb klášterní skriptorium

21.2.  Byliny z klášterní zahrady

7.3.    Hra s ornamentem

Rezervace nutná na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na tel. 221 879 216, 217, 225 /

Cena: 120,-Kč /1 osoba  (zahrnuje vstupné i program)  
Místo setkání: u pokladny ve Valdštejnské jízdárně

OTEVŘENÝ VÝTVARNÝ ATELIÉR/PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL na balkóně Valdštejnské jízdárny se samoobslužnými výtvarnými a herními aktivitami 

Číst 12504 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Zveřejněno v KULTURA

Související položky (podle značky)

Tištěná revue

Další ukázky ZDE

Pomozte dětem

Život detem

PROTIPROUD

 

VIDEO ZPRÁVY

 Jan Skopeček nesouhlasí s Jiřím Dolejšem v postoji k projednávaného rozpočtu 

 

Kardinál Dominik Duka zve každého 28. dne v měsíci od 16:15 hodin občany do Svatováclavské kaple  k Modtibám za národ

 

Pozvánka na Kající a prosebné procesí za český národ 28.10. 2018 

Sraz na Staroměstském náměstí v Praze od 14. hodin 

 

Jak dopadla  Florencie Lorenza Magnifica díky Merkelové

Eulament při večerním zasedání:

Server Manipulátoři usilovně vyvrací tvrzení, že europoslanci v sále spí. Má pravdu. Spí v hezky doma v postýlkách.  

Václav Klaus: Homopolitikus Jakl je nejlepší ze všech 230 kandidátů do Senátu

Snímky přechodů hranic mezi státy

Český turista na Krétě nafilmoval "topící se migrantky"

Kameranovi dávala pokyny režisérka, aby to vyvolalo potřičný soucit. 

 

Až budete chtít něco vzdát, podívejte se na toto video

HURÁÁÁ! Nigel Farage zpět v politice v boji za svůj sen - skutečný Brexit

Chvilka_poezie.pps

Vynikající Ladislav Jakl z IVK proti havlistovi Igoru Lukešovi z Bostonu

 

HLOUPÁ  HUSA NA PROVÁZKU Olivie Žižková 

Kdo týrá zvířata nesmí odejít od soudu s podmínkou

Velikonoce jsou cesta do Božího království

Voliči prohlédli Drahošovu prázdnotu - prohrála nepolitická politika

Návrat otce kardinála Josefa Berana domů

Václav Klaus: "Vystupme z Unie, dokud je čas!

Niegel Farage: Češi jděte si pro exit!

 

Prezident Zeman k negativním vlivu islámismu na Evropu

Cyril Höschl: Atmosféra ve společnosti je sociálně demokraticko levicově rozbředlá

 Evropská civilizace stojí a padá s křížem

 

Marine Le Pen hovoří v EP o imigraci

EU porušuje svou vlastní Lisabonskou smlouvu 

 

Ringo Čech: Evropa byla zničena

Co je islám dodpravdy - výklad 

Zoufalost francouzské policie  aneb k čemu vede multikulturalismus Macrona

 

Požehnané Vánoce - výklad smyslu Vánoc

cz.Dear Child Jesus, I am your little sheep 

Kardinál Tomášek, morální autorita za komunistické diktatury 

Video Kardinál Tomášek - významná osobnost našich dějin

Toto video řekne vše o tom, proč zrušit bestiální kožešinové firmy. Je to opravdu děs!

Závidíme Maďarům  Viktora Orbána 

Bjorn Lomborg: Zchlaďte hlavy

Členové redakční rady Fragmentů v diskusi na youtube o ČT

 

 

 

 

 

 

 

STRAŠIDLA ZE ZÁLESÍ

 

ÚVODNÍ FOTA A VIDEA

NEJVÍCE ČTENÉ ČLÁNKY

Kliknutím na obrázek získáte článek


Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %